late nighTalk Folge 2, vom 18.01.2021, mit Daniel Draganov von der Deutschen Oper

late nighTalk Folge 1, vom 11. 01.2021, mit Marcus Hess und Jan Rebo